مقاومت چیست ؟ مقاومت قطعه ای الکتریکی است که باعث کاهش شدت جریان الکتریکی ( حرکت الکترون ها) در مدار می شود. واحد اندازه ...

وظیفه موتور در ربات چیست ؟ وظیفه موتور تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی است ، تا ربات بتواند حرکت کند. عوامل مهم در اندازه ...