مدار شماره 1

آموزش الکترونیک شارژ و دشارژ خازن

مدار شماره 2

آموزش الکترونیک سری کردن خازن ها

مدار شماره 3

آموزش الکترونیک موازی کردن خازن ها

مدار شماره 4

آموزش الکترونیک عملکرد مقاومت در مدار

مدار شماره 5

آموزش الکترونیک موازی کردن مقاومت ها

مدار شماره 6

آموزش الکترونیک سری کردن مقاومت ها

مدار شماره 7

آموزش الکترونیک کلید ترانزیستوری

مدار شماره 8

آموزش الکترونیک کلید لمسی

مدار شماره 9

آموزش الکترونیک کلید لمسی زماندار

مدار شماره 10

آموزش الکترونیک رطوبت سنج خاک

مداره شماره 11

آموزش الکترونیک ساخت مدار جعبه موزیکال

مدار شماره 12

آموزش الکترونیک مدار سطح سنج مخزن آب

مدار شماره 13

آموزش الکترونیک مدار روشنایی کابینت

مدار شماره 14

آموزش الکترونیک مدار روشنایی کمد

 

مدار شماره 15

آموزش الکترونیک مدار روشنایی یخچال

مدار شماره 16

آموزش الکترونیک مدار روشنایی ماشین

مدار شماره 17

آموزش الکترونیک مدار هشدار دهنده کمربند خودرو

مدار شماره 18

آموزش الکترونیک مدار آفتاب مهتاب

مدار شماره 19

آموزش الکترونیک مدار باران سنج

مدار شماره 20

آموزش الکترونیک برف پاک کن هوشمند

مدار شماره 21

آموزش الکترونیک ربوکارنا هشدار دهنده پر شدن آب استخر

مدار شماره 22

آموزش الکترونیک مدار هشدار دهنده پر شدن وان حمام

مدار شماره 23

آموزش الکترونیک  اعصاب سنج دیجیتال

مدارهای ویژه

آموزش الکترونیک مدار زنگ آیفون

آموزش الکترونیک  مدار آژیر دوچرخه

آموزش الکترونیک مدار نور و صدا

آموزش الکترونیک مدار دزدگیر

آموزش الکترونیک کلید احضار پرستار

آموزش الکترونیک هشدار دهنده باران

آموزش الکترونیک دزدگیر زماندار

آموزش الکترونیک شارژ و دشارژ خازن با دو LED