آموزش چگونگی اتصال قطعات ربات

آموزش رباتیک روش اتصال لینک به گیربکس

آموزش رباتیک روش اتصال چرخها به گیربکس

آموزش رباتیک روش اتصال گیربکس به برد اصلی

آموزش رباتیک روش اتصال باله به بدنه ربات

آموزش ساخت ربات

آموزش رباتیک ساخت ربات موش کور

آموزش رباتیک ساخت ربات فرار از نور یک سنسور

آموزش رباتیک ساخت ربات فرار از کنترل

آموزش رباتیک اموزش ساخت ربات فرار از آتش

آموزش رباتیک ساخت ربات فرار ازآتش یک سنسور

آموزش رباتیک ساخت ربات تعقیب نور

آموزش رباتیک ساخت ربات تعقیب نور با یک سنسور

آموزش رباتیک ساخت ربات تعقیب کنترل

آموزش رباتیک ساخت ربات آتشنشان

آموزش رباتیک ساخت ربات آتشنشان با یک سنسور