09028973387

آموزش چگونگی اتصال قطعات ربات

آموزش رباتیک روش اتصال لینک به گیربکس

آموزش رباتیک روش اتصال چرخها به گیربکس

آموزش رباتیک روش اتصال گیربکس به برد اصلی

آموزش رباتیک روش اتصال باله به بدنه ربات

آموزش ساخت ربات

آموزش رباتیک ساخت ربات موش کور

آموزش رباتیک ساخت ربات فرار از نور یک سنسور

آموزش رباتیک ساخت ربات فرار از کنترل

آموزش رباتیک اموزش ساخت ربات فرار از آتش

آموزش رباتیک ساخت ربات فرار ازآتش یک سنسور

آموزش رباتیک ساخت ربات تعقیب نور

آموزش رباتیک ساخت ربات تعقیب نور با یک سنسور

آموزش رباتیک ساخت ربات تعقیب کنترل

آموزش رباتیک ساخت ربات آتشنشان

آموزش رباتیک ساخت ربات آتشنشان با یک سنسور