آموزش الکترونیک

مدار شماره 1

آموزش الکترونیک ( آموزش روشن کردن لامپ در مدار )

 

مدار شماره 2

آموزش الکترونیک (عمل کرد کلید در مدار)

 

مدار شماره 3

آموزش الکترونیک ( عمل کرد کلید شاسی )

 

مدار شماره 4

آموزش الکترونیک ( کاربرد دو کلید در مدار )

 

مدار شماره 5

آموزش الکترونیک (کاربرد دوکلید موازی در مدار)

 

مدار شماره 6

آموزش الکترونیک (راه اندازی ال ای دی LED در مدار)

 

مداره شماره 7

آموزش الکترونیک (قانون عبور جریان برق در مدار)

 

مدار شماره 8

آموزش الکترونیک ( عملکرد LEDبا کلید کشویی در مدار )

 

مدار شماره 9

آموزش الکترونیک عملکرد LED با کلید شاسی در مدار

مدار شماره 10

آموزش الکترونیک موازی کردن دو LED در مدار

مدار شماره 11

آموزش الکترونیک موازی کردن دو LED به همراه کلید سری

مدار شماره 12

آموزش الکترونیک آزمایش مدار موازی ۱ در مدار

مدار شماره 13

آموزش الکترونیک آزمایش مدار موازی ۲

مدار شماره 14

آزمایش اتصال کوتاه در مدار موازی با اتصال یک قطعه رسانا

مدار شماره 15

آموزش الکترونیک راه اندازی بازر (Buzzer)

مدارشماره 16

آموزش الکترونیک مدار بوق دوچرخه

مدار شماره 17

آموزش الکترونیک مدار بوق و نور

مدار شماره 18

آموزش الکترونیک راه اندازی موتور

مدار شماره 19

آموزش الکترونیک راه اندازی موتور با کلید

مدار شماره 20

آموزش الکترونیک آموزش رسانایی اشیاء

مدار شماره 21

آموزش الکترونیک موتور و شاسی