مقاومت چیست ؟ مقاومت قطعه ای الکتریکی است که باعث کاهش شدت جریان الکتریکی ( حرکت الکترون ها) در مدار می شود. واحد اندازه ...