قطعه ای الکترونیکی است که سیگنال های صوتی ( انرژی الکترونیک ) را به صدا تبدیل می کند و معمولاً با ولتاژ DC ( ...